image


Beste ouders

Naar aanleiding van een artikel in de krant met name “Inspectie geeft helft van Limburgse scholen herexamen“ willen we jullie informeren over onze doorlichting, want ook onze school werd doorgelicht in november 2014. De leergebieden Nederlands en wereldoriëntatie werden gecontroleerd bij zowel het kleuter- als het lager onderwijs.

Onze school kreeg het volgende advies:

  • Infrastructuur vestiging Steenkuilstraat: beperkt gunstig
  • Nederlands en wereldoriëntatie kleuters: gunstig
  • Nederlands in het lager onderwijs: gunstig
  • Wereldoriëntatie in het lager onderwijs: beperkt gunstig 

Beperkt gunstig betekent dat het inspectieteam gunstig adviseert over de erkenninvan de school indien de schoobinnen een bepaaldperiodvoldoet aan de voorwaarden vermeld in het advies. In november 2017 wordt er nagegaan of we het advies van de inspectie hebben opgevolgd. 

Voor alle andere vakken en leergebieden, het welbevinden van zowel leerlingen als personeelsleden, de betrokkenheid, de zorg naar alle leerlingen toe, ons evaluatiesysteem en deskundigheidsbevordering gekoppeld aan onderwijsinnovaties,  …enz. scoorden we zeer goed. In het verslag schrijft de inspectie zelfs het volgende: De inspectigaat ervan uit dat de veranderingsbereidheid van dit gemotiveerdteam de garantibiedom dit verbeteringstraject succesvol aftewerken. “ Met andere woorden, de inspectie heeft alle vertrouwen in onze school dat we de werkpunten zullen realiseren. Het verslag kunnen jullie zelf raadplegen via de link: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/adres.aspx?sn=15198

We hebben onmiddellijk de handen uit de mouwen gestoken en volgende acties ondernomen:

Voor de infrastructuur vestiging Steenkuilstraat:

  • Het hele elektriciteitsgebeuren is vernieuwd en goedgekeurd in de zomer van 2015.
  • De toiletten en de speelplaats worden vernieuwd in de zomer van 2016.

Voor Wereldoriëntatie in het lager onderwijs

In januari 2015 zijn we in samenwerking met de begeleidingsdiensten gestart met een verbetertraject voor wereldoriëntatie. Volgens de inspectie moeten we ons op het volgende verbeteren ( uit het verslag ):

“ Donderwijzers moeten de kerngedachten van de eindtermen, de continuïteiten, de gradatie van de leerinhouden binnen wereldoriëntatibewaken waardoor er voor de leerlingen een 'zintuigengerelateerd', doorlopend, opéénvolgend, evenwichtig en breeonderwijsleerproces wordt gegarandeerd. “

Dit wil zeggen:

  • Leerplangericht werken! De leerplannen zijn onze leidraad, onze methode is het middel om de leerplandoelen te behalen.
  • Zintuigengerelateerd of …… werkvormen creëren waarbij de kinderen kunnen ervaren, vaststellen en uiten. We gaan met de kinderen meer naar buiten treden, op leerwandeling of studiereis.

 

We dachten jullie met dit schrijven duidelijkheid te brengen en groeten jullie vriendelijk.
Leerkrachten en directie Basisschool Uiterwaard Stokkem