WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU !

Welkom ouders

Wij zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen in onze school.

Ons schoolteam zal zich ten volle inzetten voor een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs zodat uw kind een goed schooljaar doormaakt.
Wij hopen goed met u te kunnen samenwerken. Bij vragen en problemen staan we klaar om samen naar een oplossing te zoeken.
We hopen dat u uw kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken na te leven.

Elke school heeft een eigen opvoedingsproject. Deze tekst kan u lezen op pagina 21.

Welkom kind

We willen je beter leren kennen.
We willen met jou op weg gaan in wederzijdse vriendschap, goede en mindere dagen elkaar nabij zijn. We willen naar jouw verhalen luisteren en we hopen dat onze verhalen jouw leven verrijken.
We hopen dat je je hier thuis voelt en dat we elkaar vertrouwen. We wensen dat je opgroeit tot een open medemens, dat je helemaal jezelf mag worden.
Welkom op onze school. Fijn dat jij er bent!.

We wensen je een fijn schooljaar toe.


Schoolreglement

1. Inhoudstafel

1. Verwelkoming
2. Contacten
3. Organisatie
4. Samenwerking
5. Inschrijven van leerlingen
6. Organisatie van de leerlingengroepen
7. Attesten
8. Afwezigheden
9. Een- of meerdaagse schooluitstappen

10. Getuigschriften basisonderwijs
11. Onderwijs aan huis
12. Orde- en tuchtmaatregelen
13. Bijdrageregeling
14. Vrijwilligers
15. Welzijnsbeleid
16. Omgangsvormen
17. Echtscheiding
18. Revalidatie / Logopedie
19. Kleding
20. Verboden
21. Privacy
22. Infobrochure onderwijsregelgeving
23. Engagementsverklaring

Eigen opvoedingsproject(EOP)

Infobundel onderwijsregelgeving

Bijlagen

Verdeling van de klassen(bijlage 1)

Vakantie en activiteitenkalender(bijlage 2)

Bijdrageregeling (bijlage 3)

Formulier voor toediening medicatie (bijlage 4)

2 contacten

Schoolstructuur

Naam

Vrije Basisschool Uiterwaard

Vestigingsplaats 1

2de t/m 6de leerjaar, Gallestraat 6, (0032) 089 75 55 82

Vestigingsplaats 2

Kleuterschool + 1ste lj., Steenkuilstraat 59, (0032) 089 75 56 39

E-mail

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Website

http://website.uiterwaard.be

Schoolteam:

Directie

Marc Mommen

Beleidsmedewerkers

Lucien Hermans (ICT), Anniek Janssen (zorgcoördinator)

Preventie-adviseur

Jos Vrinssen

Adm. medewerkers

Petra Vranken

Bewegingsopvoeding

Stephen Detrez, Jeroen Beuten

Leerkrachten kleuteronderwijs

Joëlle Venken, Anita Van de Beek, Claire Smeets, Sanne Pannemans, Gwenny Bosmans, Iris Dirkx, Mariëlle Holtof (kinderverzorgster)

Leerkrachten

Lagere school

Hilde Van Holzaet, Ellen Coenen, Hilde Deben, Heidi Smets, Eva Segers, Karen Dreesen, Nathalie Schiepers, Fleur Amand.

Schoolbestuur:

Benaming

V.Z.W. Katholiek Basisonderwijs Elen-Lanklaar-Stokkem, Steenkuilstraat 59, 3650 Dilsen-Stokkem

Samenstelling

Jean-Marie Bisschops ( voorzitter ), Ronald Conings ( onder-voorzitter ), Rosette Merlo ( secretaris ), Jan Moors, Ludo Vaes, Ghislaine Vandeboel.

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke voor het schoolgebeuren. Om dit uit te bouwen doet zij een beroep op de eigen begeleiding.

3. Organisatie

De organisatie van de schooluren

Steenkuilstraat

Openingsuren: maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag

08.30 uur - 12.05 uur
13.10 uur - 15.00 uur
8.30 uur - 12.05 uur

Gallestraat

Openingsuren: maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag

08.30 uur - 12.05 uur
13.10 uur - 15.05 uur

woensdag 8.30 uur-12.05 uur

De lessen beginnen stipt om 8.30 uur Te laat komen stoort het klasgebeuren.

Ouders zien er op toe dat hun kind tijdig op school aankomt. Leerlingen van de Gallestraat die te laat zijn, melden zich vooraf aan op het secretariaat of bij de directeur. Ouders worden verwittigd bij elke niet-gewettigde afwezigheid.

Verblijf op school:

- de kinderen worden toegelaten op school vanaf 8.15 uur

- mits een aanvraag bij de klasjuf kunnen we enkele kinderen vroeger opvangen

-Toegang tot de klaslokalen: enkel onder begeleiding van een leerkracht

-Toegang tot speelplaats: vanaf 8.15 uur, tijdens de speeltijden, ’s middags vanaf 12.40 uur

- Toiletten: enkel mits toestemming

De voor- en naschoolse opvang

Voor de kinderen die opgehaald worden met de bus is er in de school opvang voorzien vanaf 7.50 uur. Op de speelplaats is er toezicht voorzien vanaf 8.15 uur.

Na de school is er voor alle leerlingen opvang voorzien tot 15.30 uur in de kleuterschool.
In de Gallestraat is er toezicht tot 15.10 uur.

Ouders komen hun kinderen tijdig afhalen (ten laatste 10 min na schooltijd). Indien u belet bent, verwittigt u de school.

Alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar kunnen voor en na schooltijd en tijdens de schoolvakanties terecht bij het “ ’t Kadeeke “. Voor algemene informatie over kinderopvang kan je terecht bij het lokaal overleg buitenschoolse kinderopvang,
p.a. stadsbestuur, afdeling Welzijn-Vrijetijd-Cultuur ( WVC),
Rijksweg 458, 3650 Dilsen-Stokkem,
tel: 089/79.08.90.

Het leerlingenvervoer

Binnen de gemeente Dilsen-Stokkem ( max. afstand thuis – school 5 km) kunnen de kinderen vervoerd worden met de schoolbus.

Busabonnementen :

1. Jaarabonnement :170 €

2. Per maand : sept, okt, febr, mei en juni : € 20
nov, dec, 
jan, mrt: € 15
apr : € 10

3. Per rit : 1 €

Het derde en het volgende kind uit één gezin worden gratis vervoerd.

Huiswerk, agenda en rapporten

In de schoolagenda staan huiswerken en lessen vermeld bij de dag dat ze in orde moeten zijn.

Ook is de agenda een communicatiemiddel tussen ouders en school. De wekelijkse opvolging van dit instrument door de klasleerkracht en de ouders wordt bevestigd met een handtekening.

Rapporten worden 3 x per jaar uitgedeeld nl. op het einde van elk trimester.

Lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen

De lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen (lager onderwijs) maken integraal deel uit van ons aanbod. Alle kinderen moeten eraan deelnemen. Indien een kind niet kan deelnemen, moet dit door de ouder schriftelijk meegedeeld worden aan de turnleerkracht. De kinderen van de lagere school dragen afzonderlijke turnkleding (broekje, bloesje, sokken, sportschoenen). Wie geen apart turngerief bijheeft, mag niet turnen.

4. Samenwerking

Oudercontacten

Wij zijn steeds bereid tot een dialoog. Voor een afspraak neemt u contact op met de klasleerkracht, de zorgcoördinator of de directeur. Enkel buiten de normale lesuren kan u telefonisch of rechtstreeks contact hebben met de klasleerkracht.

Georganiseerde oudercontacten:

Kleuters:

 • eind augustus: Opendeurdag ( ook 1ste leerjaar )
 • 2de week oktober: info-avond kleuters
 • 2detrimester: openklasdag Kleuters
 • einde schooljaar: oudercontacten 5-jarige kleuters

Lager Onderwijs:

 • Openklasdag 1ste leerjaar op 22 september 2015
 • 2de week november: individueel oudercontact
 • 1ste week na kerstvakantie: individueel oudercontact op aanvraag
 • laatste week voor de paasvakantie: individueel oudercontact vanaf 1ste tot en met 6de leerjaar
 • laatste week van juni: individueel oudercontact 1ste leerjaar
 • eerste week na de paasvakantie: individueel oudercontact op aanvraag
 • laatste week juni: oudercontact op aanvraag voor het 2de tot en met 6de leerjaar.
 • Laatste woensdag juni: proclamatie en afscheid 6de leerjaar

CLB

Wat doet een CLB?

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (het CLB) helpt u en de school, als er vragen zijn over uw kind. Dat kan gaan over vier domeinen.

 • leren en studeren
 • studie- en beroepskeuze, overschakelingen
 • medisch onderzoek, vaccinaties en gezondheid
 • welbevinden

Het CLB is verplicht om veelvuldige afwezigheden op te volgen. Het CLB doet het verplichte medische onderzoek van uw kind en werkt mee aan gezondheidsmaatregelen om besmettelijke ziekten te voorkomen.

De school en het Vrij CLB Maasland maakten samen afspraken over de leerlingen-begeleiding. We werken soms groepsgericht: informatie geven in een klas, het medisch onderzoek. Soms helpen we de leerkracht bij de aanpak van een leerling, bijvoorbeeld bij leerproblemen of gedrag op school. Als u dat vraagt, praten we met u of met uw kind. Soms doen we een testonderzoek. Zo zoeken we uit wat er nodig is.

Het CLB werkt gratis en discreet, de CLB-medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Ouders en leerlingen (vanaf 12 jaar) hebben het recht om zelf te beslissen welke informatie aan anderen wordt meegedeeld. Als de school ons vraagt om uw kind te begeleiden, kan dat alleen als u ermee akkoord gaat.

Wie kan naar het CLB stappen?

U, als ouder of uw kind zelf kunnen het CLB rechtstreeks om hulp vragen. U kan een afspraak maken op school of op het centrum. Samen bekijken we wat uw vraag is, wat er precies aan de hand is en wat we kunnen doen.

De school kan het CLB inschakelen en om begeleiding van een leerling vragen. Het CLB doet u dan een begeleidingsaanbod. U bent vrij om hierop in te gaan. De school kan ook het CLB vragen om samen na te denken over de beste aanpak. Dan werken we samen met de leerkracht en de zorgcoördinator.

De rechten van het kind in de hulpverlening

Als het CLB helpt heeft jouw kind rechten. Het CLB moet helpen als dat nodig is. De leerling moet altijd uitleg krijgen, over wat we gaan doen en hoelang het duurt. Hij of zij mag altijd zeggen wat hij/zij denkt en voelt, we houden daar zoveel mogelijk rekening mee. Heeft jouw kind een klacht, dan luisteren we ernaar. Jouw kind mag vragen om iets in zijn/haar dossier te schrijven, het mag vragen dat de ouders niet alles mogen lezen. Jouw kind mag een vertrouwde leerkracht meebrengen naar het gesprek, als het niet graag alleen komt.

Het CLB-team

We hebben in ons CLB een team van deskundigen voor elke school: een arts, een sociaal verpleegster, een maatschappelijk werker en een psycholoog, pedagoog of assistent in de psychologie. U kan hen inschakelen via de contactpersoon voor de school.

Contactpersoon: Goele Vanbaelen

Voor een afspraak: 089/77 97 30

Voor een afspraak in het centrum, belt u het bovenstaande nummer. U kan er ook gewoon binnenlopen. Als u vooraf een afspraak maakt, bent u zeker dat iemand u kan te woord staan. Het centrum is open elke werkdag van 8.30 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 17 uur (behalve maandagnamiddag). Na afspraak kunt u ook na de kantooruren langskomen.

Vrij CLB Maasland

Afdeling Maasmechelen

Deken Bernardstraat 4

tel. 089/77 97 30

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

Het centrum is gesloten van 15 juli tot 15 augustus, tijdens de kerst- en paasvakantie. Er zijn twee openingsdagen voorzien in de kerstvakantie.

Het verplichte medisch onderzoek

Uw kind is verplicht deel te nemen aan het medisch onderzoek. U kan verzet aantekenen tegen het uitvoeren van dat onderzoek, door een aangetekend schrijven aan Marina Vandermeulen, directeur van het CLB. Als u dat doet, moet u binnen een termijn van negentig dagen het verplichte consult laten uitvoeren door een andere arts. Dat kan een andere arts zijn van ons CLB, een arts van een ander CLB of een arts buiten het CLB. In het laatste geval betaalt u zelf de kosten.

Vaccinaties

Een aantal vaccinaties worden gratis aangeboden. U kan hiervoor toestemming geven. De arts van het CLB zet de vaccinatie.

Het CLB-dossier

Het CLB is verplicht om een dossier bij te houden van elke leerling die het begeleidt. Als uw kind van school verandert gaat het dossier naar het CLB van de nieuwe school (Besluit van de Vlaamse Regering, 08.06.2001, art. 7, 8 en 9). De gegevens over de inentingen en de medische onderzoeken, en de gegevens over de leerplichtbegeleiding worden automatisch overgedragen. U kan zich verzetten tegen het doorgeven van alle andere gegevens van het oude naar het nieuwe CLB. Dat moet u binnen de 10 dagen na de inschrijving schriftelijk melden bij het vorige CLB. Het adres kan u bekomen op het Vrij CLB Maasland.

Het CLB mag geen gegevens uit het dossier overdragen aan andere instanties, hulpverleners, derden. Dat kan alleen als er schriftelijke toelating is van de ouders of van het kind (vanaf 12 jaar). Aan de school worden alleen gegevens doorgegeven die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk uitvoeren van hun opdracht.

U en uw kind hebben recht op toegang tot de gegevens uit het dossier.

Het dossier wordt bewaardop het centrum tot 10 jaar na de datum van de laatste medische tussenkomst (onderzoek of inenting).

Daarna vernietigen we het dossier.

De dossiers worden bewaard op het centrum. Ze worden beheerd door Rianne Terwijn, coördinerend arts, en Marina Vandermeulen, directeur.

Scholengemeenschap

Onze school behoort tot de scholengemeenschap Eycker Katholieke Basisscholen Maasland . Daartoe behoren de volgende scholen:

 • De Boomgaard Vrije lagere School te Maaseik
 • Vrije kleuterschool De Beverburcht te Maaseik
 • Buitengewoon Basisonderwijs De Wikke te Maaseik
 • Vrije Basisschool De Twinkelaar Elen
 • Vrije Basisschool De Startbaan Lanklaar
 • Vrije Basisschool Uiterwaard Stokkem

Zij stippelen samen een beleid uit op gebied van zorg, ICT, administratie en personeel.
De zetel van de scholengemeenschap is gelegen in de Capucienenstraat 23 te 3680 Maaseik.

Oudervereniging
Het opzet van een oudervereniging is tweeledig: enerzijds op een positieve manier meehelpen aan de kwalitatieve uitbouw van het schoolleven en anderszijds een ruggensteun en klankbord zijn voor de afvaardiging van de ouders in de schoolraad.

Schoolraad

Samenstelling:

 • Afvaardiging van de ouders
 • Afvaardiging van de leerkrachten
 • Afvaardiging van de lokale gemeenschap

Functie: adviseert over het schoolbeleid

Beroepscommissie

Bonnefantenstraat 1
3500 Hasselt
Tel: 011/23.68.18

Commissie inzake leerlingenrechten

Koning Albert-II laan 15
1210 Brussel

LOP

Onze school maakt deel uit van het Lokaal Overlegplatform Gelijke Onderwijskansen Dilsen-Stokkem

Het contactadres van het LOP is:
Gelijk
Mevr. Marita Leyssen
Rozenlaan 9

3650 Dilsen - Stokkem

Voor klachten rond weigeringen kunt u steeds terecht bij de Commissie inzake Leerlingenrechten, Koning Albertlaan-II laan 15, 1210 Brussel

5. Inschrijven van leerlingen (zie infobrochure onderwijsregelgeving)

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het pedagogisch project en het schoolreglement.

Voorrang broer en zus:

Broertjes en zusjes jonger dan 2,5 jaar krijgen voorrang bij de inschrijvingen (van 1 t/m 28 februari van het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar van instappen) zodat kinderen van hetzelfde gezin samen naar onze school kunnen komen.

Van 1 t/m 31 maart voorafgaand aan het schooljaar van instappen: iedereen kan zich inschrijven. De inschrijvingen worden opgedeeld rekening houdend met:

- kind krijgt wel of niet een schooltoelage,
- mama heeft wel of niet een diploma secundair onderwijs,
- kind heeft wel of niet een vaste verblijfplaats,
- kind verblijft wel of niet in het eigen gezin.

Vanaf 1 april voorafgaand aan het schooljaar van instappen: iedereen kan zich inschrijven, zolang er plaats is.

Weigeren

Bij inschrijving van een kind, met een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs, zal de school haar draagkracht bekijken. De school zal onderzoeken of ze de nodige ondersteuning kan bieden aan dit kind op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Het onderzoek in overleg met de ouders, het CLB en het schoolteam kan enkele weken duren. Na dit onderzoek wordt de beslissing aangetekend of tegen afgiftebewijs binnen 4 kalenderdagen aan de ouders bezorgd. De ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur door de directeur. Bij weigering neemt het Lokaal Overlegplatform contact op met de ouders. Een klachtenprocedure bij weigering is mogelijk.

6. Organisatie van de leerlingengroepen

We streven ernaar dat alle leerlingen een schoolloopbaan doorlopen die hen optimale ontwikkelingskansen geeft.

De klassenraad beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep.

Hierbij zijn volgende criteria richtinggevend:

 • ·eindtermen / ontwikkelingsdoelen
 • ·mogelijkheden, belangstelling en betrachtingen
 • ·totale persoonlijkheid
 • ·de schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar;
 • ·de evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar;
 • ·de gegevens uit het LVS;
 • ·gegevens over het sociaal-emotioneel functioneren van de leerling;

Het is de klassenraad die beslist in welke leerlingengroep een leerling, die in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, terechtkomt.

Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. (Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum).

7. Attesten (dyslexie, dyscalculie, …)

Attesten worden enkel opgevolgd, uitgeschreven of bevestigd door het CLB.
De door andere instanties verstrekte attesten worden niet automatisch aanvaard omdat er vanuit het CLB andere criteria kunnen worden gehanteerd enerzijds en de betreffende school niet bevraagd werd omtrent de casus anderzijds.

8. Afwezigheid (zie infobrochure onderwijsregelgeving)

Wegens ziekte

Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek dan is steeds een medisch attest verplicht. Dat attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo.

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat het blauwe briefje van de school (zie agenda van je kind). Dergelijk briefje kan slechts vier keer per schooljaar (Z1-Z2-Z3-Z4) door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is een medisch attest vereist.

Wanneer een kind een chronische ziekte heeft die leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,...) is het goed contact op te nemen met de school en het CLB. Het CLB kan dan een medisch attest opmaken dat de ziekte bevestigt. Wanneer het kind afwezig is voor die aandoening volstaat dan een attest van de ouders.

Consultaties ( zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het attest aan de klastitularis.

De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.

Laat uw kind thuis als het koorts heeft.

Andere afwezigheden

Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie.

Problematische afwezigheden

De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Na meer dan 10 halve dagen problematische afwezigheden stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. Na 30 halve dagen problematische afwezigheden verwittigt de school het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

9.Eén- of meerdaagse schooluitstappen

Voor deelname aan een extra-murosactiviteit is de schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros activiteiten. Bij ééndaagse uitstappen geldt de ondertekening van dit schoolreglement als principiële toestemming voor deelname aan die ééndaagse uitstappen. Indien de ouders de toestemming bij een ééndaagse extra-murosactiviteit weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden. Bij een meerdaagse extra-murosactiviteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist.
Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn.

10. Getuigschrift basisonderwijs (zie infobrochure onderwijsregelgeving)

De school stelt tegen 20 juni een lijst op van de leerlingen die op 30 juni het lager onderwijs zullen voltooien. De klassenraad beslist welke leerlingen het getuigschrift behalen en welke niet. De leerlingen die geen getuigschrift behalen, krijgen een attest met de vermelding dat ze het laatste jaar de lessen regelmatig hebben gevolgd. In dit attest geeft de klassenraad de motivatie waarom geen getuigschrift wordt toegekend.

De klassenraad houdt rekening met onderstaande criteria:

 • De schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar;
 • De evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar;
 • De gegevens uit het LVS;
 • Gegevens over het sociaal-emotioneel functioneren van de leerling;
 • et verslag van de leerkracht die tijdens het laatste schooljaar het hoogste
  aantal lestijden heeft gegeven aan de leerlingen.
  De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag.

Beroepsprocedure:

De ouders kunnen binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de beslissing een beroep indienen bij de directie.

De directie roept binnen drie werkdagen de klassenraad opnieuw bijeen.

De genomen beslissing wordt opnieuw bekeken.

De ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de nieuwe beslissing.

Als de betwisting blijft bestaan, kunnen de ouders binnen 7 kalenderdagen een aangetekend beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.

Het schoolbestuur beslist of de klassenraad opnieuw wordt samengeroepen.

De ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht.

11.Onderwijs aan huis

Als een kind (5-jarige kleuters & leerlingen lager onderwijs) meer dan 21 dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte kunnen de ouders een schriftelijke aanvraag indien voor onderwijs aan huis. De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om dit kind 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leerkracht om de lessen af te stemmen op de klas van het kind. Eventueel neemt de school in overleg met de ouders contact op met de vzw Bednet. De school en de ouders maken concrete afspraken over opvolging en evaluatie. Ook ouders van chronisch zieke kinderen kunnen deze aanvraag indienen.

12. Orde-en tuchtmaatregelen (zie infobrochure onderwijsregelgeving)

Elke klastitularis stelt samen met zijn leerlingen een gedragcode op. Wanneer een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden.

Mogelijke ordemaatregelen zijn:

 • een verwittiging in de agenda;
 • een strafwerk;
 • een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie.

Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, wordt in overleg met ouders en CLB een begeleidingsplan opgemaakt. Wanneer het gedrag van de leerling, ook met een begeleidingsplan, een probleem wordt voor het verstrekken van onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, kan er een tuchtmaatregel genomen worden.

Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:

 • een schorsing van één dag;
 • een schorsing van meerdere dagen;
 • een uitsluiting.

Bij het nemen van een beslissing tot schorsing van meer dan één dag of tot uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd:

 1. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een
  tuchtdossier samen.
 2. De leerling, zijn ouders en eventueel een raadsman worden uitgenodigd
  voor een gesprek met het schoolbestuur/de directeur. De uitnodiging moet minstens vijf dagen vooraf bezorgd worden aan de ouders.
 3. Intussen hebben de ouders en hun raadsman inzage in het tuchtdossier.
 4. Na het gesprek neemt het schoolbestuur/de directeur een beslissing.
  Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van vijf werkdagen aangetekend aan de ouders van de betrokken leerling bezorgd.

Beroepsprocedure:

Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot uitsluiting kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de beroepscommissie (zie punt 3 samenwerking).

De beroepscommissie komt samen vijf werkdagen na ontvangst van het beroep. De leerling en de ouders worden opgeroepen om te verschijnen voor deze beroepscommissie.

Intussen hebben de ouders inzage in het dossier.

De beroepscommissie brengt de ouders binnen vijf werkdagen per aangetekende brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle partijen.

Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is de oude school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing.

Ten gevolge van een definitieve uitsluiting het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te schrijven.

13.Bijdrageregeling (zie infobrochure onderwijsregelgeving Financiële bijdrage)

Zie bijlage 2

Wijze van betaling:

Drank, soep en tijdschriften worden contant aan de juffrouw betaald.

3x per jaar ontvangt u een rekening met de schoolonkosten.(zie bijlage 3)
Voor de busabonnementen ontvangt u ook een overschrijving.

Conflictbeheer:

Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u contact opnemen met de directeur. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag. Na uitputting van alle redelijke middelen zal de school echter de noodzakelijke rechtsmiddelen aanwenden.

Afwezigheden en afzeggingen: de gemaakte kosten kunnen worden aangerekend.

14.Vrijwilligers

Het verzekeringscontract voor burgerlijke aansprakelijkheid bij uitvoering van een vrijwilligersactiviteit en voor verplaatsing van en naar de vrijwilligersactiviteit werd afgesloten bij Ethias

Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien.

Een vrijwilliger gaat discreet om met geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd. (Inzage in artikel 458 van het Strafwetboek is mogelijk bij de directie)

15.Welzijnsbeleid

Preventie Steenkuilstraat:

 • Om de veiligheid te garanderen wordt de voordeur bij aanvang van de lessen gesloten. Wij vragen u om als ouder niet meer op de speelplaats te komen, zo hebben de leerkrachten een beter zicht over de kinderen.
 • Als de kinderen te laat zijn (na het belsignaal), begeleiden de ouders de kinderen tot aan de klas.

Verkeersveiligheid:

 • Ouders leren hun kind de meest veilige weg naar school te nemen en zien er op toe dat ze deze volgen.
 • Fietsers zorgen dat hun fiets in orde is volgens de wettelijke voorschriften.
 • Fietshelm en fluovest is aan te raden.
 • Brengen en afhalen van de kinderen gebeurt aan de schoolpoort.
 • De Gallestraat trachten we verkeersvrij te houden. Fietsers en voetgangers passeren langs de Gallestraat. Auto’s kunnen rijden via de Middenstraat of de Maasstraat.
 • Op de schoolbus staan de leerlingen onder toezicht. De ouders eijn verantwoordelijk om hun kind veilig te laten in- en uitstappen.

Gezondheid:

We voeren een gezondheidsbeleid op school.

 • We promoten gezonde tussendoortjes en dranken.
 • Snoepgoed, brikjes en blikjes worden niet toegelaten.
 • Bij verjaardagtraktaties verkiezen we een gezonde versnapering of liever een boek voor de klasbibliotheek. Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes worden niet in de school verspreid.
 • Woensdag is fruitdag: we kiezen deze dag voor eenstuk fruit i.p.v een koek.
 • Water wordt gratis aangeboden: waterfonteintjes, waterkannen aan tafel, …enz.
 • We bieden ongezoete dranken en in de Gallestraat verse soep tegen betaling aan.

Medicatie

In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de leerkracht vragen om medicatie toe te dienen aan hun kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest (zie bijlage) van de dokter, mogelijk met de juiste dosering en toedieningswijze.

Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen inititatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.

Stappenplan bij ongeval of ziekte

 • De ouders verwittigen de school bij ziekte of bij een ongeval van of naar de school
 • Zieke kinderen blijven thuis
 • Worden de kinderen op school ziek, dan worden de ouders gevraagd om hun kind te komen halen
 • Bij een ongeval zoeken we zo snel mogelijk medische hulp en worden de ouders op de hoogte gebracht.

Ongevallenverzekering:

Voor schoolongevallen zijn we verzekerd bij Ethias. De medische kosten ten gevolge van lichamelijke schade worden terugbetaald. Brilglazen en montuur (max € 25) zijn ook gedekt.

Rookverbod

Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen in alle gesloten ruimten op school. In open plaatsen geldt dit verbod op weekdagen tussen 6.30u ’s morgens en 18.30u ‘s avonds. Tijdens extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6.30u ’s morgens en 18.30u ‘s avonds. Bij overtredingen van dit rookverbod kunnen er orde- en tuchtmaatregelen getroffen worden.

16.Omgangsvormen

Gedragsregels

Algemeen:

We trachten positief en respectvol om te gaan met elkaar. Geweld wordt bestraft.
Wie schade aanricht, moet ervoor instaan dit te herstellen.

Speelplaats:

Bij het belsignaal gaan we rustig naar de rij. In de rij praten we niet. We respecteren de afspraken rond de verschillende pleinen.

Gangen:

We gaan in stilte naar de klas.
We rennen niet.

Klas / turnzaal / uitstappen:

We houden ons aan de afspraken die we samen opstellen ( leerlingenparticipatie ).

Milieubeleid

We voeden de kinderen milieubewust op. Wegwerpverpakkingen worden vermeden. Drankblikken en drankkartons zijn niet toegelaten. Het gebruik van een hervulbare drinkbeker wordt aangeraden. We houden onze school netjes en sorteren afval.

Eerbied voor materiaal

De school stelt alle materiaal ter beschikking dat noodzakelijk is om de eindtermen en ontwikkelingsdoelen te bereiken. Ouders zijn vrij om zelf materiaal te kopen naar keuze. Het materiaal van de school wordt eenmaal per jaar aangeboden. De leerkracht heeft het recht om te bepalen of dit naar huis mag genomen worden of niet.

Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of verloren gaat, kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders.

17.Echtscheiding

Zorg en aandacht voor het kind.

Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die deze ‘verliessituatie’ moeten verwerken, wil de school een luisterend oor, openheid , begrip en wat extra aandacht bieden.

Neutrale houding tegenover de ouders

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen.
Wanneer de ouders niet meer samenleven, maken beide ouders met de school afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen.

Communicatie met beide ouders.

De school wil beide ouders op de hoogte houden van de schoolse vorderingen van de kinderen en de activiteiten op school. Dat kan enkel als we van beide ouders de juiste adres- en/of e-mail gegevens hebben. Daarom vragen we u deze door te geven aan de school.

18.Revalidatie / Logopedie

Revalidatie op initiatief van de ouders kan enkel tijdens de schooluren als er een gemotiveerd verslag is. De toestemming van de directie is verplicht.

19.Kleding

Wij verwachten dat alle leerlingen zich netjes kleden. Buitensporigheden kunnen door de directie en leerkrachten verboden worden.

20.Verboden

 • Het gebruik van een GSM
 • Multimedia-apparatuur
 • Wapens en voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden
 • Speelgoed, kaarten, juwelen (niet verzekerd)

21.Privacy

De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op haar website, in de schoolkrant,…
Voor de publicatie van gerichte foto’s vraagt de school bij het begin van het schooljaar een expliciete schriftelijke toestemming, overeenkomstig de privacywet.
Voor de publicatie van niet-geposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden geldt de ondertekening van het schoolreglement als toestemming. Ouders die bezwaar hebben tegen de publicatie, delen dit schriftelijk mee aan de directie.

22.Infobrochure onderwijsregelgeving

De school stelt de ouders bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’. Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen zijn in dit schoolreglement.

Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar op de website van de school: http://website.uiterwaard.be
De inhoud van de infobundel kan ten alle tijden gewijzigd worden zonder de instemming van de ouders. Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school de ouders via een infoblaadje. Op hun verzoek ontvangen de ouders een papieren versie van het document.

23. Engagementsverklaring

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten.

Ouders en school zullen op afgesproken momenten de engagementen en het effect ervan evalueren.

Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders.

We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op de werking van de school. Daarvoor plannen we bij het begin van elk schooljaar een ouderavond in de klas van uw kind. U kan er kennis maken met de leerkracht van uw kind en met de manier van werken. Voor de kleuters en leerlingen van het 1ste leerjaar is er een opendeurdag in augustus.

We willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind. We organiseren geregeld individuele oudercontacten (3x schooljaar). Wie niet op het oudercontact kan aanwezig zijn kan een gesprek aanvragen op een ander moment.

Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak dan kan u op elke moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind.

Wij verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.

Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien u niet op de geplande oudercontactmomenten kan aanwezig zijn.

Wij verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. uw kind.

Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van uw kind.

Aanwezig zijn op school en op tijd komen.

De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar.

Daartoe moeten wij de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB.

Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. Wij verwachten dat u ons voor 8.30 uur verwittigt bij afwezigheid van uw kind.

Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding.

Wij zullen op de volgende wijze samenwerken met u en met het CLB.

U kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken.

Individuele leerlingenbegeleiding.

Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt ondermeer in dat we gericht de evolutie van uw kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem. Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.

We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind zal georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kan verwachten en wat wij van u als ouder verwachten.

Wij verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft.

Positief engegement ten aanzien van de onderwijstaal

Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren.
Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling.

Wij verwachten van de ouders dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands én dat ze de adviezen in verband met het taalgebruik opvolgen.

Dit kan door bijvoorbeeld uw kind naar een sportclub, jeugdbeweging, hobbyclub, … te sturen.

Eigen opvoedingsproject

gebaseerd op de krachtlijnen van het opvoedingsconcept voor het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen

We zijn een kleine gezellige school gelegen in het hart van Stokkem. We hebben direct contact met de omgeving en zijn open en toegankelijk voor iedereen. Het schoolleven is geïntegreerd in het stadsleven waardoor het vanzelfsprekend is dat kinderen van Stokkem naar onze school komen. Deze vanzelfsprekendheid zet zich voort in het totale schoolleven, dit wil zeggen dat we ons volledig vereenzelvigen met de top 25 die onze eigenheid typeert.

Om deze kwaliteit te garanderen, dienen we ons als team voortdurend in te spannen voor een blijvende fundamentele zorg voor elk kind. We werken vanuit een diep respect en vanuit christelijke waarden die richting geven aan onze opvattingen, handelingen en interpersoonlijke relaties.

We scheppen een veilig schoolklimaat door positief om te gaan met elkaar en met diversiteit, zodat we in onze relaties zowel met kinderen, collega’s en ouders naar elkaar toegroeien.

We willen dat kinderen zich goed voelen bij alle leerkrachten, op de speelplaats, in de eetzaal en bij activiteiten binnen en buiten de klas.
We gaan gewetensvol om met beslissingen omtrent de schoolloopbaan van kinderen en nemen in het belang van het kind andere participanten in alle ernst.

We kijken naar talenten van kinderen en trachten ELK talent op zijn waarde te schatten. We zorgen ervoor dat zoveel mogelijk kinderen van Stokkem in hun eigen omgeving naar school kunnen gaan. We bieden hun kansen aan om te ontplooien op hun eigen ontwikkelingsniveau, op een plek waar ze zich 10 jaar lang geborgen voelen.

Bijlage 1

VERDELING VAN DE KLASSEN EN LEERKRACHTEN

SCHOOLJAAR 2014-2015

directie

Mommen Marc

kleuteronderwijs

K1

Joëlle Venken

K2

Gwenny Bosmans

K3

Claire Smeets / Iris Dirkx

K4

Sanne Pannemans / Iris DIrkx / Hanne Gorssen

Ondersteuning

Anita Vandebeek

Bewegingsopvoeding

Stephen Detrez

Kinderverzorgster

Mariëlle Holtof

lager onderwijs

1ste lj.

Hilde Vanholzaet / Nathalie Schiepers

2de lj.

Ellen Coenen

3de lj.

Hilde Deben

4de lj.

Heidi Smets

5de lj.

Segers Eva

6de lj.

Karen Dreesen

Ondersteuning

Nathalie Schiepers,Fleur Amand, Jessica Spikic.

Zorgcoördinator

Anniek Janssen

Bewegingsopvoeding

Jeroen Beuten

. .

Administratie

Petra Vranken

ICT-coördinator, webmaster

Lucien Hermans, Bart Merken

Preventie-adviseur

Jos Vrinssen

. .

Onderhoud

Chris Allers / PWA-dienst

Buschauffeur

Chris Allers

Bus -en middagtoezicht

Peters Marie-Louise, Nadien Peeters, Anja Jannis

Bijlage 2

Vakantie- & activiteitenkalender 2015 – 2016

1ste trimester

. .

Opendeurdag Steenkuilstraat

Zondag 30 augustus 2015 tussen 10u30 - 12 uur

Info-avond Gallestraat

Woensdag 16 september 2015 om 19uur

Startviering lager onderwijs

Woensdag 9 september 2015 om 9 uur

Vriendschapsdag

Vrijdag 11 september 2015 Asteroïde Maasmechelen

Openklasdag 1ste leerjaar

Dinsdag 22 september 2015

Vrije dag ( studiedag leerkrachten )

Woensdag 23 september 2015

Info-avond kleuters

Dinsdag 6 oktober 2015 om 19.30 uur

Steakdag

Zondag 11 oktober 2015

Vrije dag

Maandag 12 oktober 2015

Sportdag: herfstwandeling

In de week van het bos: 12 tot 16 oktober 2014

Herfstvakantie

Van 31/10/15 tot en met 08/11/15

Wettelijke Feestdag

Woensdag 11 november 2015

Oudercontacten Gallestraat + 1ste leerjaar

In de week van woensdag 18 november 2015

Grootoudersfeest

Woensdag 18 november 2015

Sinterklaasfeest

Vrijdag 4 december 2015

Kerstviering voor de hele school in de parochiekerk

Woensdag 16 december 2015 om 9 uur

Kerstvakantie

Van 19/12/15 tot en met 3/01/16

2de trimester

. .

Oudercontacten lager onderwijs op aanvraag

In de week van woensdag 6 januari 2016

Gezond ontbijt Steenkuilstraat

Dinsdag 19 januari 2016

Contactavond 6de lj - Clb

Dinsdag 19 januari 2016 om 19.30 uur

Gezond ontbijt Gallestraat

Woensdag 20 januari 2016

Schoolfeest

Zaterdag 30 januari 2016

Kinderstoet

Vrijdag 5 februari 2016 om 13.10 uur

Krokusvakantie

Van 06/02/16 tot en met 14/02/16

Vrije dag

Maandag 22 februari 20165

Sportdag: Schaatsen ( 2de tem. 6de lj. )

Woensdag 2 maart 2016

Oudercontact 1ste t.e.m. het 6de leerjaar

In de week van woensdag 23 maart 2016

Paasvakantie

Van 26/03/16 tot en met 10/04/16

3de trimester

. .

Vrije dag (studiedag leerkrachten)

Woensdag 4 mei 2016

O. H. Hemelvaart

Van 05/05/16 tot 08/05/16

Zeeklassen 4de leerjaar

Van 09/05/16 tot en met 13/05/16

Pinkstermaandag

Maandag 16 mei 2016

Vrije dag (studiedag leerkrachten)

Woensdag 1 juni 2016

Receptie K 1 + kinderfuif

Vrijdag 3 juni 2016

Schoolreizen

Maandag 27 juni 2016

Sportdag lager onderwijs

Dinsdag 28 juni 2016

Oudercontacten 1ste leerjaar

In de week van maandag 27 juni 2016

Oudercontacten lager onderwijs op aanvraag

In de week van maandag 27 juni 2016

Afscheid 6de leerjaar

Woensdag 29 juni 2016 om 19 uur

Eindejaarsviering

Donderdag 30 juni 2016 om 9 uur

Start zomervakantie

Vrijdag 1 juli 2016

Schoolreis kleuters:

Nog te bepalen in de maand mei

Bijlage 3

LIJST MET RICHTPRIJZEN SCHOOLJAAR 2014-2015

Alle leerlingen krijgen per schooljaar 3 rekeningen mee, die liefst met overschrijving betaald moeten worden.

.

Max.factuur

september

december

Mei

Kleuters

€45

€30

€10

€5

Lagere school

€85

€50

€20

€15

De leerlingen van het 4de leerjaar betalen enkel in september en december een voorschot en krijgen in juni een afrekening.

Klas

Vriendschaps-
dagen

Toneel

zwemmen

schoolreis

uitstappen

sportdag

Totaal

K1-K2

.

5

.

15

5

.

25

K3

.

5

3

12

15

.

35

K4-K5

.

5

.

15

20

.

40

L1

.

3

40

20

0

10

73

L2

10

3

40

20

0

10

83

L3

10

9

Gratis

30

10

10

69

L4

10

3

44

/

5

10

72

L5

10

3

18

25

8

10

74

L6

10

3

18

25

8

10

74

Maximumfactuur voor leerlingen lager onderwijs bedraagt € 70. De onkosten voor de vriendschapsdagen vallen hier niet onder.

Niet verplicht aanbod

Drank kleuters en 1ste leerjaar

€ 0.30

Drank 2de tot en met 6de leerjaar

€ 0.50

Soep 2de tot en met 6de leerjaar

€ 0.50

Nieuwjaarsbrieven

€ 0.60

Klasfoto

€ 2.50

Meerdaagse activiteiten ( Max. € 360 per kind voor volledige duur van het lager onderwijs )

Zeeklassen

€ 190

Vriendschapsdag

€ 10

Bijlage 4

Formulier voor toediening medicatie.

Principieel verstrekt de school geen enkele medicatie. In uitzonderlijke gevallen kan een ouder vragen aan een verantwoordelijke van de school om medicatie toe te dienen aan de zoon of dochter.

Deze vraag moet bevestigd worden door onderstaand schriftelijk attest van de dokter.

De ouders van

klas

verklaren dat de school(naam in te vullen)_______________________________________

de volgende medicatie op voorschrift van de behandelde arts mag toedienen een hun zoon/dochter:

NAAM MEDICAMENT :_________________________________________

 

DAG en UUR van toediening: _____________________________________

Datum, handtekening en stempel van de behandelde arts:_________________________________


Nota : Gelieve bij elke wijziging van de voorgeschreven medicatietoediening een nieuw document aan de school te bezorgen.

Handtekening ouder(s)

Laatst aangepast (maandag, 19 september 2016 08:13)